Vervaet Stijn

Stijn Vervaet

slavist

Stijn Vervaet (Belgija, 1980), slavist. Studirao je slavistiku na Sveučilištu u Gentu, Pečuhu, Moskvi i Beogradu. Doktorirao je na Sveučilištu u Gentu. Kao postdoktorski istraživač Flamanske fondacije za nauku (FWO-Vlaanderen) zaposlen je u Centru za književnost i traumu (LITRA) Univerziteta u Gentu, gdje radi na projektu Holokaust u (post)jugoslavenskoj književnosti. Na Katedri za slavistiku istog Univerziteta predaje južnoslavenske književnosti. Autor je knjige Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovine od 1878. do 1918. na primjeru književnih tekstova (2013). Pored kulturne i književne povijesti Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-Ugarske, pisao je i o reprezentaciji prošlosti i problemima kulturnog pamćenja u postjugoslavenskoj književnoj produkciji.