Pejić Marinko

Marinko Pejić

bosanski franjevac, teolog

Fra Marinko Pejić (Gornja Obodnica/Tuzla, 1972), bosanski franjevac, teolog, profesor. Završio filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i u Bolonji (Italija). Postdiplomski studij sa specijalizacijom iz Duhovne teologije završio na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu, gdje je doktorirao 2005. na temu I riflessi della teologia e spiritualità orientale negli scritti di Angelo Clareno (Odjeci istočne teologije i duhovnosti u djelima Anđela Klarenskog). Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predaje od 2009. predmete: Duhovna teologija, Franjevačka duhovnost, Istočna teologija i Ekumenska teologija. U svojoj zajednici, Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, od 2006. do 2012. obavljao je službu odgojitelja.