Kosovac Amel

Dr. Amel Kosovac je rođen 28. septembra 1981. Godine u Sarajevu, općina Centar. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu na odsjeku za poštanski i logistički saobraćaj. Najveći dio svoje karijere proveo na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Obavljao je mnoge odgovorne funkcije tokom svog rada na Fakultetu kao što su koordinator upravljanja ljudskim resursima na UNSA, koordinator upravljanja kvalitetom na FSK UNSA, menadžer Centra za naučno-istraživački rad na FSK, prodekan za poslovanje i razvoj Fakulteta i trenutno dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA. Stalni je ekspert–predstavnik akademske zajednice Agenecije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Takođe je stalni je ekspert–međunarodni stručnjak Nacionalnog tijela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije. U svojoj univerzitetskoj karijeri nastupao je kao gostujući profesor na više univerziteta u regionu. Prisustvovao je i aktivno sudjelovao u programskim i organizacionim odborima mnogih naučnih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu. Autor je i koautor tri univerzitetska udžbenika te je publicirao veliki broj znanstvenih i stručnih radova iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Učestvovao kao glavni istraživač i član tima velikog broja domaćih i međunarodnih projekata i studija iz oblasti transportnih i komunikacijskih istraživanja. Posjeduje veliki broj certifikata i različitih treninga međunarodnog karaktera iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Oženjen je i otac dvoje djece.