Barth Karl

Karl Barth

teolog

Karl Barth (Basel, 1886 – 1968, Basel), švicarski kršćanski teolog. Otac mu je bio župnik u švicarskoj Reformiranoj crkvi. Nakon teoloških studija u Bernu, Berlinu, Tübingenu i Marburgu, Barth je ordiniran za svećenika Reformirane crkve. Bio je profesor reformirane teologije u Göttingenu, Münsteru i Bonnu. Javno je ustao protiv nacionalsocijalističkih ideja, te je protjeran iz Njemačke. Nakon toga predaje u Baselu do umirovljenja (1962). Smatra se glavnim predstavnikom „dijalektičke teologije“, koja se kritički postavlja prema dotadašnjem protestantskom teološkom liberalizmu, a smatra ga se i ocem „neoortodoksije“. Barth je ulazio u mnoge aktualne teološke probleme, a pred kraj života (1966) putuje i u Rim na razgovor s učesnicima Drugoga vatikanskog koncila. Svojom originalnim teološkim radom, a posebice svojom voluminoznom Crkvenom dogmatikom, još se za života profilirao kao jedan od najvećih teologa 20. stoljeća.