Kosovac Amel

Amel Kosovac

doktor tehničkih nauka, univerzitetski profesor

Amel Kosovac (Sarajevo, 1981.), doktor tehničkih nauka, univerzitetski profesor. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaje. Vanredni je profesor za naučnu oblast Poštanske tehnologije i predmete: “Upravljanje odnosima sa korisnicima” i “Tehnologijski marketing” od 2020. godine. Bio je član Nadzornog Odbora J.P. BH Pošta d.d. Sarajevo, član Odbora Udruženje certificiranih lica za obavljanje funkcija u nadzornim odborima i upravama privrednih društava sa učešćem državnog kapitala  – Privredna/Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine, stručnjak – predstavnik je akademske zajednice za naučnu oblast Tehničke nauke/Fakultet za saobraćaj i komunikacije/ Poštanski saobraćaj i koordinator je sistema za podršku upravljanja ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige “Infrastruktura poštanskog saobraćaja” i preko dvadeset naučnih i stručnih radova. Sudjelovao je u radu više domaćih  i međunarodnih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više znanstvenoistraživačkih projekata i studija. Dekan je Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.