Ustavni spor i organizacija upravnih sudova

Description

Sadržaj:

Edin Šarčević, Predgovor: pravna država i upravni spor

Alen Rajko, Početak provedbe reforme upravnog spora u Hrvatskoj

Tamara Bogdanović, Prvostupanjski upravni spor u Republici Hrvatskoj

Jelena Ivanović, Spor pune jurisdikcije u upravno-sudskoj praksi Republike Srbije

Zlatko Kulenović, Karakteristike normativnog uređenja upravnog spora u BiH i uspostava upravnih sudova

Nurko Pobrić, Upravni spor u Federaciji BiH — mogućnost odlučivanja u sporu pune jurisdikcije

Predrag Krsmanović, Organizacija i nadležnost upravnih sudova i upravni spor pune jurisdikcije u Bosni i Hercegovini

Autori priloga

Additional information

Weight 0.630 kg

Edin Šarčević (Sanski Most, 1958), pravnik, znanstvenik, profesor. Studij pravnih znanosti završio je u Sarajevu, magisterij u Beogradu, promovirao je na Pravnom i ekonomskom fakultetu u Saarbrückenu (1992), habilitirao za područje državnog prava, europskog prava, međunarodnog prava i opće teorije države na Univerzitetu u Leipzigu (1999-2002). Do 1992. godine bio je asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i urednik u redakciji Trećeg programa Radio Sarajeva. Godine 1992. gostujući je profesor na Univerzitetu Helsinki, a potom viši asistent, docent i od 2004. izvanredni profesor na Univerzitetu Leipzig. Član je Internacionalnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Njemačkog udruženja profesora državnog prava i Akademije nauka i umjetnosti BiH. U Sarajevu vodi regionalni Centar za javno pravo (CJP) koji izdaje znanstveni časopis za pravna pitanja – Sveske za javno pravo. Autor je desetak knjiga iz područja prava i mnogih pojedinačnih priloga (studija) objavljenih u zbornicima radova i u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

has been added to your cart:
Checkout